Ashtanga Querol Yoga

Yoga, Yoga Ashtanga

Próximas clases
Yoga Ashtanga Viernes 20 de Enero
09:00hs (60')
Yoga
Yoga Ashtanga Viernes 20 de Enero
12:30hs (60')
Yoga
Yoga Sábado 21 de Enero
11:30hs (60')
Yoga
Yoga Lunes 23 de Enero
19:30hs (90')
Yoga
Yoga Ashtanga Martes 24 de Enero
12:30hs (60')
Yoga
Yoga Martes 24 de Enero
19:30hs (90')
Yoga
Yoga Ashtanga Miércoles 25 de Enero
09:00hs (60')
Yoga
Yoga Miércoles 25 de Enero
19:30hs (90')
Yoga
Yoga Ashtanga Jueves 26 de Enero
19:30hs (60')
Yoga
Ver más clases de Ashtanga Querol Yoga

Ubicacion

Av. Alvarez Thomas 20, Palermo


Teléfono

15-6589-4455


 
 
 
 
Excelente